Trang chủ » Giới thiệu » Chính sách môi trường  

Chính sách môi trường

 

 Với phương châm “ Vì một thế giới mãi tươi xanh” APC cam kết:

 

1. Giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường bằng cách tuân thủ chặt chẽ những Quy định hiện hành về môi trường theo luật môi trường Việt Nam và các chuẩn mực về bảo vệ môi trường của tổ chức môi trường thế giới.

 

2. Luôn tìm các biện pháp giảm tác động xấu đến môi trường qua việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. 

 

3. Phòng chống phát sinh hàng hỏng, giảm thiểu tiêu hao năng lượng và lãng phí nguồn tài nguyên, giảm thiểu lượng sử dụng văn phòng phẩm như giấy in, giấy copy... 

 

4. Sử dụng các sản phẩm xanh như giấy tái sinh, mực in gốc thực vật...

 

5. Sử dụng các nguyên vật liệu và phụ liệu gây ảnh hưởng ít đến môi trường, nỗ lực hết sức trong việc hạn chế phát sinh rác thải công nghiệp và tăng tỉ lệ tái sử dụng.

 

6. Thực hiện phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải, giảm thiểu các loại chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom lưu giữ chất thải theo quy định của địa phương, luật Môi trường Việt Nam và chỉ chuyển giao cho các công ty, đơn vị thu gom vận chuyển có đủ chức năng được pháp luật cho phép.

 

7. Giảm gánh nặng ô nhiệm môi trường thông qua việc kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường từ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

8. Hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty,chi nhánh,cơ sở trực thuộc trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đạo tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả CBCNV trong toàn Công ty.

 

9. Sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và tăng cường chia sẻ thông tin môi trường với các cơ quan tổ chức môi trường. Đưa phương châm môi trường vào trong website và các hoạt động kinh doanh của công ty để tuyên truyền , khuyến khích mọi CBCNV, các đối tác và khách hàng có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường.

 

10. Thường xuyên xem xét lại các mục tiêu môi trường đã đặt ra và tình hình thực hiện các mục tiêu đó đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn để tiếp tục cải thiện.

 

 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC
 • cốc giấy – ly giấy – túi giấy uống nước APC